ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

⇒ Αιτήσεις για ένταξη σε Προγράμματα ΕΣΠΑ/ΟΑΕΔ.

⇒ Αιτήσεις Χρηματοδότησης για Υπαγωγή στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων.

⇒ Καταχώρηση Διακριτικού Τίτλου Επιχείρησης σε ΓΕΜΗ.

⇒ Έκδοση Γενικού Πιστοποιητικού/Λοιπών Πιστοποιητικών ΓΕΜΗ.

⇒ Σύνταξη Απαραίτητων Δικαιολογητικών για Λήψη Δανείου.