1)ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

⇒ Τήρηση Βιβλίων Β΄Κατηγορίας.

⇒ Συστάσεις/Ενάρξεις/Μεταβολών/Διακοπές Ατομικών Επιχειρήσεων – Εταιρειών.

⇒ Τήρηση Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων.

⇒ Μηνιαία Παρακολούθηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΦΠΑ/Κερδοφορία).

⇒Ρυθμίσεις Οφειλών (Δ.Ο.Υ/ΕΦΚΑ).

2)ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

⇒ Αιτήσεις για ένταξη σε Προγράμματα ΕΣΠΑ/ΟΑΕΔ.

⇒ Αιτήσεις Χρηματοδότησης για Υπαγωγή στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων.

⇒ Καταχώρηση Διακριτικού Τίτλου Επιχείρησης σε ΓΕΜΗ.

⇒ Έκδοση Γενικού Πιστοποιητικού/Λοιπών Πιστοποιητικών ΓΕΜΗ.

⇒ Σύνταξη Απαραίτητων Δικαιολογητικών για Λήψη Δανείου.